Wybierz język:

 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
z dnia 6 października 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć od 09.11.2020 do 29.11.2020r.klas I-III oraz
przedłużenie czasowego zawieszenia w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z
Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogranicza się na czas oznaczony od 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 r prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej klas I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego ograniczenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w klasach I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie
    rzeczywistym.

§ 2.

Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu Dyrektor organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

§ 3.

W przypadku szkół podstawowych w klasie VIII szkoły podstawowej, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

§ 4.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sp16nowysacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podpisała mgr Maria Palac w-ce Dyrektor SP 16 z OI

Share This
Skip to content