Wybierz język:

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi:

 • Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 • W szkole funkcjonują oddziały integracyjne gdzie mają możliwość kształcić się uczniowie z dysfunkcjami.
 • W szkole funkcjonują oddziały integracyjne gdzie mają możliwość kształcić się uczniowie z dysfunkcjami.
 • Zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne i przedmiotowe.
 • W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, pielęgniarka.

Szkoła organizuje kształcenie i wychowanie w oddziałach integracyjnych:

 

 • liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów z dysfunkcjami,
 • w przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale obniża się o 2 uczniów,
 • w szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających (pedagogów specjalnych).

Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia:

 • rodzice znają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole,
 • znają regulamin oceniania,
 • klasyfikowania i promowania.

Szkoła organizuje następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci, pedagogiem, pielęgniarką, dyrektorem i wicedyrektorem,
 • zebrania z rodzicami,
 • inne formy współpracy realizowane na wniosek wychowawcy.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie:

 • szkoła przygotowuje uczniów uzdolnionych do konkursów przedmiotowych i innych,
  umożliwia realizacje indywidualnych programów lub toku nauki,
 • organizuje w miarę możliwości i potrzeb szkoły zespoły zainteresowań w tym przedmiotowych.
 • szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej dla uczniów którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
 • organizowane są dojazdy do szkoły dla uczniów z dysfunkcjami z terenu miasta. 

Do szkoły przyjmowane są dzieci:

 • z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • na prośbę ich rodziców – zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca decyzją Dyrektora Szkoły.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie od 12 do 16(nie później niż do 18) roku życia.

Organy Szkoły:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Szkoły,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.
01

Baza szkoły

Szkoła ulokowana jest w Zawadzie, spokojnej i bezpiecznej dzielnicy Nowego Sącza, przy ulicy Tadeusza „Bora” Komorowskiego 7.  Do szkoły przynależy duży ogrodzony obszar zieleni, a także boiska sportowe, kort tenisowy, plac zabaw, ogród sensoryczny oraz siłownia pod chmurką.

02

Klasy integracyjne

Szkoła organizuje kształcenie i wychowanie w oddziałach integracyjnych. Klasy te są mniej liczne (od 15 do 20 uczniów), a dzieci mają do dyspozycji dodatkowego nauczyciela – pedagoga specjalnego.

03

Oddziały przedszkolne

W historii Polski ten trwający od 1 do 22 listopada 1918 roku epizod zapisał się złotymi zgłoskami. Wszystko to dzięki tym najmłodszym „Orlętom”, które stanowiły 1/3 wszystkich obrońców Lwowa. Orlęta to gimnazjaliści, harcerze, gazeciarze, których w wieku do lat siedemnastu było 1421.

04

Nasz Patron - "Orlęta Lwowskie"

W historii Polski ten trwający od 1 do 22 listopada 1918 roku epizod zapisał się złotymi zgłoskami. Wszystko to dzięki tym najmłodszym „Orlętom”, które stanowiły 1/3 wszystkich obrońców Lwowa. Orlęta to gimnazjaliści, harcerze, gazeciarze, których w wieku do lat siedemnastu było 1421.

05

Nasze "Orły"

„Orły” to nagrody dla najlepszych uczniów naszej szkoły. Nagroda co roku wręczana jest na święcie szkoły w kilku kategoriach m.in. naukowej, sportowej, artystycznej czy dobra.

Share This
Skip to content