Wybierz język:

Bezpieczna i przyjazna szkoła – nasz wspólny cel

Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – nasz wspólny cel”

Realizator Projektu: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu

Partnerzy:

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 (Gimnazjum nr 10) im. Orląt Lwowskichw Nowym Sączu

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 (Gimnazjum nr 9) im. Bohaterów Sądecczyznyw Nowym Sączu

Gimnazjum nr 5 im. Św. Kingi w Nowym Sączu

Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszkiw Nowym Sączu

 

Dnia 15 lipca 2013 r. pomiędzy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu a czterema nowosądeckimi Gimnazjami zostało podpisane Porozumienie o Współpracy w celu uzyskania wysokiej efektywności Projektu pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – nasz wspólny cel”, skierowanego do uczniów wybranych szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Projekt pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – nasz wspólny cel” współfinansowany jest ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach programu MEN „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.

Cel i działania:

Celem Projektu jest upowszechnienie programów wzmacniających poczucie bezpieczeństwa, rozwijających umiejętności komunikacyjne i uczących twórczego zagospodarowania czasu wolnego gimnazjalistom. Efektem tej inicjatywy jest organizacja i przeprowadzenie w okresie od września 2013 r. do grudnia 2013 r. na terenie każdej z partnerskich Szkółprogramu edukacyjno–wychowawczo–profilaktycznego, uwzględniającego następujące moduły:

  1. Dwudniowe warsztaty „Archipelag Skarbów” dla min. 100 uczniów klas II i III gimnazjum (8 godz.) oraz 10 – 15 nauczycieli i 10 – 15 rodziców (3,5 godz.);
  2. 40 godzin zajęć w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla 15 osób (wychowawców, nauczycieli a także rodziców uczniów);
  3. 24 godziny treningu mediacyjnego w ramach programu „Mediacje rówieśnicze” dla ok. 12-osobowej grupy uczniów;
  4. Warsztaty „Żonglerka z językiem angielskim” w ramach zajęć pozalekcyjnych (dla 6-8 uczniów).

Na podstawie podpisanego Porozumienia o Współpracynasza Szkoła zobowiązała się:

  1. Wyznaczyć, spośród kadry dydaktyczno – pedagogicznej koordynatora zadania w osobie p. mgr Edyty Żywczak tzw. „opiekuna”, który nawiąże ścisłą współpracęz koordynatorem Projektu p. mgr Eweliną Sułkowską – pracownikiem Centrum „Kana”.
  2. Współpracować w ustaleniu harmonogramu dla poszczególnych zajęć.
  3. Udostępnić niezbędne pomieszczenia szkolne oraz sprzęt dla przeprowadzenia poszczególnych zajęć.
  4. Sporządzić i przekazać listy uczestników poszczególnych zajęć do Centrum „Kana”.
  5. Zaprosić wspólnie z Centrum „Kana” kilku przedstawicieli środowisk lokalnych w charakterze obserwatorów na warsztaty „Archipelag Skarbów” dla uczniów.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności. Mamy nadzieję, że realizacja programu na terenie naszej Szkoły przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i rozwinięcia kompetencji komunikacyjnych uczestników poszczególnych zajęć.

Realizacja poszczególnych modułów Projektu zmierza do osiągnięcia wspólnego celu Ministra Edukacji Narodowej, Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu i naszej Szkoły, jakim jest uzyskanie miana BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY.

Share This
Skip to content