Wybierz język:

REKRUTACJA DO POMOCY STYPENDIALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W NOWYM SĄCZU

Rekrutacja odbywa się w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn” Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

Pierwszy etap trwa od 8 października do 19 października

W pierwszym etapie zostaną zweryfikowane złożone przez Wnioskodawców Wnioski o przyznanie stypendium , Oświadczenie o dochodach oraz  Oświadczenie o wielodzietności.(zał.nr1,2,3,4)Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń

Drugi etap trwa od 20 października do 26 października

W drugim etapie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole, wzywa Wnioskodawców ujętych na liście podstawowej do złożenia w określonym terminie IPERU –INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA (ZAŁ.nr5)Komisja dokonuje weryfikacji merytorycznej zgłoszeń .Na tym etapie Szkolna Komisja sprawdza IPERU zgodnie z punktem 9 regulaminu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do pomocy stypendialnej nastąpi 26 października 2018r

Po zakończonym wyborze w celu udzielania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca składa:

 • 3 jednobrzmiące egzemplarze Umowy Stypendialnej (zał.nr6)
 • Oświadczenie uczestnika projektu stanowiące załącznik nr7 do Regulaminu

 

Planowana liczba uczniów do objęcia wsparciem stypendialnym -20 uczniów

Wszystkie dokumenty  składamy do p. Koordynator  od spraw merytorycznych mgr Mirosławy Łastowskiej

Wszystkie pytania kierujemy również do p. KOORDYNATOR

Uczniowie na bieżąco będą informowani o wszystkich sprawach związanych z projektem.

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu to:

 • realizacja zajęć wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej dla 675 uczniów w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki;
 • realizacja szkoleń oraz studiów podyplomowych dla 35 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 20;
 • udzielenie pomocy stypendialnej dla w sumie 400 uczniów 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu Miasta Nowego Sącza objętych projektem na zajęcia pozaszkolne w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w tym porozumiewania się w językach obcych) oraz właściwych postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem tj.

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sącz
 2. Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 2 w Nowym Sączu
  ul. Tadeusza „BORA” Komorowskiego 7, 33- 300 Nowy Sącz
 3. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu
  ul. Nadbrzeżna 77, 33- 300 Nowy Sącz
 4. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
  ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz
 5. Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu
  ul. 29 Listopada 22, 33- 300 Nowy Sącza
 6. Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu
  ul. 29 Listopada 22, 33- 300 Nowy Sącza
 7. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
  ul. Mała Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu
  ul. Piramowicza 16, 33- 300 Nowy Sącz
 9. Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu
  ul. Aleje Stefana Batorego 76, 33- 300 Nowy Sącz

Realizacja powyższych działań pozwoli nabyć 540 uczniom i 30 nauczycielom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły we wrześniu 2017 roku. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 do 2019-07-31
Całkowita wartość projektu: 2 710 551,68 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 575 024,09 PLN
Wkład własny: 135 527,59 PLN
Nowy Sącz, 01.09.2017

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi im.”Orląt Lwowskich „ w Nowym Sączu”

W trosce o rozwój, pomoc i jak najlepsze kształcenie Państwa dzieci, Urząd Miasta Nowego Sącza we wrześniu br. kontynuuje  realizację projektu pt. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”.

W ramach tego projektu pragniemy skupić się na rozwijaniu u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, aby kreować właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową).

W związku z powyższym zachęcam i zapraszam Państwa dzieci do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach  rozwijających wykraczających poza podstawę programową, w obszarze matematyki, oraz przedmiotów przyrodniczych .

Warto podkreślić, że podczas zajęć wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Projekt oferuje również pomoc stypendialną w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną.

Z deklaracji uczniów wynika, iż chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Tym ważniejszy dla nas jest udział Państwa dzieci w planowanych działaniach. Inwestowanie w proces kształcenia oraz uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych dla uczniów są działaniami koniecznymi, gdyż umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań czy też wyrównywanie dysproporcji pomiędzy uczniami.

Mogą być Państwo dumni, że Wasze dzieci uczęszczają do szkoły w mieście, w którym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom jak najlepsze kształcenie
z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz programów zachęcających
i mobilizujących do nauki.

Zapraszam Państwa do zaangażowania i motywowania dzieci do udziału w organizowanych zajęciach.

 

Informacja dotycząca zajęć w szkole w ramach przedstawionego projektu

Nauczyciele Szkoły  Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach projektu unijnego „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” zapraszają uczniów szkoły do uczestnictwa w warsztatach pozalekcyjnych w formie zajęć rozwijających wykraczających poza podstawę programową w obszarze matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.

Zajęcia w szkole będą odbywały się według przygotowanego przez nauczycieli projektu Warsztaty badaczy natury – dobre pytanie”

W roku szkolnym 2018/19 zajęciami będą objęci uczniowie oddziałów gimnazjalnych  oraz uczniowie klas VII i VIII SP.

W okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. planowanych jest 30 godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w grupach 6-osobowych.

Udział zgłoszonych uczniów, którzy zakwalifikowali się do zajęć jest obowiązkowy. Dla uczniów biorących udział w projekcie przewidziana jest pomoc stypendialna na cele edukacyjne. Stypendia będą przyznawane według ustalonych kryteriów.

Planowane zajęcia i nauczyciele prowadzący:

 • matematyka – mgr Monika Jargut
 • geografia – mgr Edyta Janisz
 • biologia – mgr Marcin Maziarski
 • chemia – – mgr Marcin Maziarski
 • fizyka – mgr Agata Stępień
 • Koordynator ds. merytorycznych – mgr Mirosława Łastowska

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

 

Dyrektor Szkoły
mgr Janusz Chruślicki

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Icon
Regulamin rekrutacji do projektu
Icon
Zal. 1 Formularz zgłoszenia
Icon
Zal. 2 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Icon
Zal. 3 Oświadczenie uczestnika Projektu
Icon
Zal. 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Icon
Zal. 5 Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 dla ucznia
Icon
Regulamin stypendia 2018_2019
Icon
Zał.1 Wniosek
Icon
Zał. nr 2 Oświadczenie o dochodach
Icon
Zał. nr 3 Oświadczenie o wielodzietności

Harmonogramy zajęć

Share This
Skip to content