Wybierz język:

Zarządzenie Nr 11/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć od 27.01.2022r do 27.02.2022r.
w klasach V – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje: Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1.
Zawiesza się na czas oznaczony od  27 stycznia 2022r do 27 lutego 2022r.  prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej klas V – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania
w klasach V – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w są
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

§ 3.
Dla uczniów klas V-VIII z niepełnosprawnością, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu Dyrektor organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w porozumieniu z rodzicem

§4.
Dla uczniów chętnych dyrektor szkoły może zapewnić  konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty . Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu

§ 5.
We wskazanym okresie klasy I-IV oraz oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym. Świetlica szkolna pracuje wg stałego harmonogramu.

§6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej zspg2.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu. 

Podpisała mgr Maria Palac v-ce Dyrektor SP 16 z OI

Share This
Skip to content