Wybierz język:

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
z dnia 18 stycznia 2021r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć od 18.01.2021r do 31.01.2021r. w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

1. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania    jednostek    systemu    oświaty    w    związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) wprowadza się następujące zmiany:

Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII;

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony od 18.01.2021r do 31.01.2021r prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej klas IV – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania  w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

§ 2.
1. Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu Dyrektor organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sp16ns@edu.nowysacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Podpisała mgr Maria Palac v-ce Dyrektor SP 16 z OI

 

Share This
Skip to content