Wybierz język:

Komunikat dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli SP16 z OI Organizacja pracy SP16 z OI od 1 IX 2020r.

 

Od 1 września 2020r.obowiązuje w szkole nauczanie stacjonarne – wszystkie lekcje odbywają się w szkole.

Uczniowie rozpoczynają lekcje najwcześniej o godz. 7.30, kończą najpóźniej o godz. 16.40

 

 W dniu 29 VIII Szkoła Podstawowa nr 16 otrzymała negatywną opinię Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego odnośnie wprowadzenia od 1 IX 2020r nauczania hybrydowego wnioskowanego wystąpieniem dyrektora  z dnia 24 VIII.

 Zgodnie z wnioskiem oddziały „0” i klasy I – III miały być w całości nauczane stacjonarnie a klas IV – VIII uczyć się w systemie mieszanym ( hybrydowym ) ok. 80 % zajęć stacjonarnie i ok. 20 % zdalnie. Pozwoliłoby to na znaczne rozgęszczanie szkoły ( związane podczas przerw i zwiększenie możliwości zapewnienia dystansu społecznego ).

Wszystkie zajęcia specjalistyczne: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, godziny do dyspozycji dyrektora, zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą odbywać się będą stacjonarnie w szkole.

Uczniowie poszczególnych klas powinni przychodzić do szkoły w odpowiednich odstępach czasowych ( dodatkowe informacje od nauczyciela wychowawcy lub grafik ).

 Uczniowie klas I – III będą wchodzić do szkoły bocznym wejściem ( od boisk szkolnych) bez kontaktu z szatnią ( z zachowaniem odstępów )  Dla tych uczniów zapewniono możliwość korzystania z szafek indywidualnych na parterze. Ubranie zewnętrzne zabieramy z sobą do klasy, podczas dobrej pogody obuwie nie jest zmieniane..

Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły przez szatnię korzystając z możliwości pozostawienia ubrań w wyznaczonych boxach. Podczas dobrej pogody obuwie nie jest zmieniane. Przy wyjściu ze szkoły zabieramy wszystkie rzeczy do domu.

Organizacja pracy przewiduje funkcjonowanie oddziałów „0” początkowo w oparciu o własne pomieszczenia i salę gimnastyczną w godzinach 7.45 – 13.00 lub 9.45 – 15.00.

  Do świetlicy szkolnej będą przyjmowani uczniowie klas I – III, których Rodzice pracują w zawodach preferowanych ( służba zdrowia, służby mundurowe, handel spożywczy itp. ).

Ilość uczestników limitowana warunkami lokalowymi i  ilością opiekunów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje komisja rekrutacyjna.

O wymogach sanitarnych: m.in. dezynfekcja rąk, noszenie maseczek ( przyłbic ) w czasie drogi do i ze szkoły ( nie dotyczy lekcji ) przerw i spacerów, zachowaniu odległości poruszania się w odpowiednich strefach informowani będą nauczyciele wychowawcy od 1 IX 2020r. (  zgodnie z procedurami ).

Do szkoły przychodzić powinni wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów przeziębienia i gorączki. W stosunku do uczniów z objawami choroby będą stosowane specjalne procedury .

Podczas przerw uczniowie będą mogli przebywać w klasach, które będą regularnie wietrzone i zajęcia dla danej klasy będą odbywać się w jednej wyznaczonej sali bez przemieszczania się po budynku szkoły. Po odbyciu lekcji sale będą dezynfekowane i wietrzone.

Osoby postronne będą proszone o nie wchodzenie na teren szkoły.

Podział godzin będzie podany do wiadomości w dniu 1 IX przez wychowawców oraz zamieszczony w dzienniku elektronicznym.

Przez najbliższe tygodnie nie będą w szkole organizowane wycieczki, imprezy masowe i spotkania z rodzicami ( preferowany kontakt zdalny – telefoniczny lub mailowy ).

Osobiście najlepiej po wcześniejszym umówieniu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

 Głównym sposobem przekazywania informacji będzie dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.

 Dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa opracowano procedury dotyczące:

  • nauczania klas I – III
  • funkcjonowania oddziałów „0”
  • nauczania stacjonarnego całej szkoły
  • nauczania hybrydowego klas IV – VIII
  • nauczania zdalnego dla całej szkoły
  • funkcjonowania świetlicy
  • funkcjonowania biblioteki

 

Na dzienniku elektronicznym znajdziecie Państwo wyciąg z procedur, które zostaną wprowadzone w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2020 z dnia 31 VIII 2020r obowiązującymi w SP16 z OI od 1 IX 2020r oraz oświadczenie, które rodzic powinien wypełnić, podpisać i zwrócić wychowawcy klasy w terminie do 2 IX 2020r.( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub u wychowawcy klasy ).

Podane ustalenia będą zmienione w razie potrzeby.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Do dnia 1 IX należy zabrać z szatni rzeczy pozostawione w roku poprzednim
  2. Wpłaty na ubezpieczenie proszę dokonać u wychowawcy klasy do wyboru I wersja – 45zł, II wersja – 60zł w terminie do 25 IX 2020r
  3. Na dzień 17 IX 2020r. planowane jest wykonanie zdjęć przez Firmę „ Mawi „. Zachęcam zwłaszcza  do wykonywaniu zdjęć do legitymacji , które są obowiązkowe  (16 zł za dziesięć zdjęć).

 

Istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów SP16 z OI. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny z Panem Wojciechem Wideł ( ajent )

tel. 509 800 346 w celu uzgodnienia szczegółów – uruchomienie zależne od ilości zgłoszeń.

 

Serdecznie dziękuję za wszystkie wypowiedzi skierowane do mnie telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego ( łącznie ponad 300 ) na temat nauczania zdalnego, dalszych planów, pozytywnych i krytycznych , a zwłaszcza tych, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji ( nie wszystkie rady są do wykonania w warunkach szkolnych, a czasem  życzenia są rozbieżne ). Cały czas pracujemy nad doskonaleniem umiejętności pracy zdalnej.

 

 

   Pozdrawiam wszystkich, życzę spokoju , zdrowia i powodzenia w nowym roku szkolnym

                                                                                  Do zobaczenia w szkole

 

Nie planuję spotkania wspólnego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Msza Święta w Kościele p/w Matki Bożej Bolesnej o błogosławieństwo w roku 2020/2021 dla całego środowiska szkolnego odbędzie się w dniu 1 IX 2021r o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszam w imieniu Ks. Proboszcza  Prałata dr Jerzego Zonia i własnym.

 

podpisał mgr Janusz Chruslicki – dyrektor

Share This
Skip to content