Wybierz język:

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w sprawie rekrutacji dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022r.

Na podstawie art.30.ust.1z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2020 r., poz. 713 ze zm.)art. 154 ust.1PKT 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)oraz Zarządzenie Nr 37 /2021 r. Prezydenta Miasta Nowego Sącza

z dnia 26 stycznia 2021 r. zarządza się, co następuje:

Informuję o możliwości dokonywania  zapisów dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu :

 1. Zapisy uczniów do Szkoły Podstawowej nr 16 do klasy I będą się odbywać przez przesłanie dokumentów umieszczonych na stronie internetowej szkoły: sp16nowysacz.pl na maila szkoły sp16ns@edu.nowysacz.pl  oraz w wyjątkowych sytuacjach osobiste przekazanie dokumentów z zachowaniem reżimu sanitarnego w  sekretariacie szkoły od godziny 8:00 – 15:00
 2. Zgłoszenie rodziców kandydata zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Przyjęcie kandydata z urzędu od 1marca -31 maja 2021 do godz. 15.00
 3. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1-7 czerwca 2021 r. do godz.15:00
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8-10 czerwca 2021 r. do godz.15:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych od 11 czerwca 2021r.do godz.15:00  ­
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 18 czerwca 2021 r. do godz.15:00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych dnia 22 czerwca 2021 r. do godz.15:00

II Obowiązująca dokumentacja przy zapisie dzieci  7- letnie urodzone w 2014 r.

 • PESEL dziecka;
 • wypełniona deklaracja
 • informacja o uzyskaniu dojrzałości szkolnej dziecka
 • dokładny adres zameldowania i zamieszkania dziecka

W przypadku dziecka z poza odwodu należy dołączyć:

 • podanie do dyrektora szkoły;
 • odpis aktu urodzenia.
 • zaświadczenie o uzyskaniu dojrzałości szkolnej
 • dokładny adres zameldowania i zamieszkania dziecka

Do klasy I mogą być zapisane te dzieci które w ubiegłym roku szkolnym były objęte wychowaniem przedszkolnym zamieszkałe w obwodzie szkoły jak również dzieci nowo zapisane.

Share This
Skip to content