Wybierz język:

REKRUTACJA DO POMOCY STYPENDIALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W NOWYM SĄCZU

Rekrutacja odbywa się w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn” Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

Pierwszy etap trwa od 8 października do 19 października

W pierwszym etapie zostaną zweryfikowane złożone przez Wnioskodawców Wnioski o przyznanie stypendium , Oświadczenie o dochodach oraz  Oświadczenie o wielodzietności.(zał.nr1,2,3,4)Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń

Drugi etap trwa od 20 października do 26 października

W drugim etapie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole, wzywa Wnioskodawców ujętych na liście podstawowej do złożenia w określonym terminie IPERU –INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA (ZAŁ.nr5)Komisja dokonuje weryfikacji merytorycznej zgłoszeń .Na tym etapie Szkolna Komisja sprawdza IPERU zgodnie z punktem 9 regulaminu.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do pomocy stypendialnej nastąpi 26 października 2018r

Po zakończonym wyborze w celu udzielania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca składa:

  • 3 jednobrzmiące egzemplarze Umowy Stypendialnej (zał.nr6)
  • Oświadczenie uczestnika projektu stanowiące załącznik nr7 do Regulaminu

 

Planowana liczba uczniów do objęcia wsparciem stypendialnym -20 uczniów

Wszystkie dokumenty  składamy do p. Koordynator  od spraw merytorycznych mgr Mirosławy Łastowskiej

Wszystkie pytania kierujemy również do p. KOORDYNATOR

Uczniowie na bieżąco będą informowani o wszystkich sprawach związanych z projektem.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza

Share This
Skip to content