Wybierz język:

Zarządzenie Nr 10/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
z dnia 16 grudnia 2021r.


w sprawie czasowego zawieszenia zajęć od 20.12.2021r do 9.01.2022r. w klasach I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia. § 2. 1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony od 20.12.2021r do 9.01.2022r prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej klas I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania
w klasach I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi  są 
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym.

§ 3.

Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na warunki nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu Dyrektor organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

§ 4.

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową.  

§ 5.

Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne ,ścieżki edukacyjne zajęcia terapii psychologicznej  będą prowadzone stacjonarnie. 

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sp16ns@edu.nowysacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w

Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Podpisał dyrektor SP 16 z OI Waldemar Olszyński

Share This
Skip to content