(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 zspg2@edu.nowysacz.pl

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu to:

 • realizacja zajęć wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej dla 675 uczniów w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki;
 • realizacja szkoleń oraz studiów podyplomowych dla 35 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 20;
 • udzielenie pomocy stypendialnej dla w sumie 400 uczniów 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu Miasta Nowego Sącza objętych projektem na zajęcia pozaszkolne w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w tym porozumiewania się w językach obcych) oraz właściwych postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem tj.

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 32, 33-300 Nowy Sącz
 2. Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 2 w Nowym Sączu
  ul. Tadeusza „BORA” Komorowskiego 7, 33- 300 Nowy Sącz
 3. Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu
  ul. Nadbrzeżna 77, 33- 300 Nowy Sącz
 4. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
  ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sącz
 5. Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu
  ul. 29 Listopada 22, 33- 300 Nowy Sącza
 6. Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu
  ul. 29 Listopada 22, 33- 300 Nowy Sącza
 7. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
  ul. Mała Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz
 8. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu
  ul. Piramowicza 16, 33- 300 Nowy Sącz
 9. Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu
  ul. Aleje Stefana Batorego 76, 33- 300 Nowy Sącz

Realizacja powyższych działań pozwoli nabyć 540 uczniom i 30 nauczycielom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły we wrześniu 2017 roku. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 do 2019-07-31
Całkowita wartość projektu: 2 710 551,68 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 575 024,09 PLN
Wkład własny: 135 527,59 PLN
Nowy Sącz, 01.09.2017

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16
z odziałami integracyjnymi im.”Orlat Lwowskich „ w Nowym Sączu!

W trosce o rozwój, pomoc i jak najlepsze kształcenie Państwa dzieci, Urząd Miasta Nowego Sącza we wrześniu br. rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”. W ramach tego projektu pragniemy skupić się na rozwijaniu u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, aby kreować właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową).

W związku z powyższym zachęcam i zapraszam Państwa dzieci do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową, w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki. Warto podkreślić, że podczas zajęć wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Projekt oferuje również pomoc stypendialną w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną.

Z deklaracji uczniów wynika, iż chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Tym ważniejszy dla nas jest udział Państwa dzieci w planowanych działaniach. Inwestowanie w proces kształcenia oraz uatrakcyjnianie zajęć edukacyjnych dla uczniów są działaniami koniecznymi, gdyż umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań czy też wyrównywanie dysproporcji pomiędzy uczniami.

Mogą być Państwo dumni, że Wasze dzieci uczęszczają do szkoły w mieście, w którym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom jak najlepsze kształcenie z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz programów zachęcających i mobilizujących do nauki.

Zapraszam Państwa do zaangażowania i motywowania dzieci do udziału w organizowanych zajęciach.

Liczę na owocną współpracę dla dobra dzieci.

 

Informacja dotycząca zajęć w szkole w ramach przedstawionego projektu

Nauczyciele Gimnazjum nr 10 mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 16 z oddziałami integracyjnymi w ramach projektu unijnego „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” zapraszają uczniów szkoły do uczestnictwa w warsztatach pozalekcyjnych w formie zajęć rozwijających wykraczających poza podstawę programową w obszarze matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Zajęcia w szkole będą odbywały się według przygotowanego przez nauczycieli projektu „Warsztaty badaczy natury – dobre pytanie”

W roku szkolnym 2017/18 zajęciami będą objęci uczniowie II klas gimnazjalnych. Rekrutacja uczniów do zajęć będzie odbywała się w pierwszych tygodniach września 2017 r. według ustalonych kryteriów. W okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r. planowanych jest 30 godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w grupach 6-osobowych.

Udział zgłoszonych uczniów, którzy zakwalifikowali się do zajęć jest obowiązkowy. Dla uczniów biorących udział w projekcie przewidziana jest pomoc stypendialna na cele edukacyjne. Stypendia będą przyznawane według ustalonych kryteriów.

Planowane zajęcia i nauczyciele prowadzący:

 • matematyka – mgr Monika Jargut
 • geografia – mgr Joanna Jagodzińska
 • biologia – mgr Marcin Maziarski
 • chemia – mgr Małgorzata Świerczek
 • fizyka – mgr Agata Stępień

Koordynator ds. merytorycznych – mgr Mirosława Łastowska

Dokładne informacje zostaną podane na spotkaniach z rodzicami 12 września 2017r oraz uczniom klas III na godzinach wychowawczych.
W roku szkolnym 2018/19 projekt będzie kontynuowany w obecnych klasach II gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Dyrektor Szkoły
mgr Janusz Chruślicki

Koordynator ds. merytorycznych
mgr Mirosława Łastowska

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Icon
Instrukcja wypełniania IPREU
Icon
Zał.1 Formularz o przyznanie stypendium
Icon
Zał. 2 Oświadczenie Ucznia
Icon
Zał. 3 Oświadczenie o dochodach
Icon
Zał. 4 Oświadczenie o wielodzietności
Icon
Zał.5 IPRE
Icon
Zał.6 Sprawozdanie stypendialne
Icon
UMOWA STYPENDIALNA
Icon
Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej
Icon
Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014
Icon
Zakres danych osobowych do sytemu SL 2014 dla nauczyciela
Icon
Zakres danych osobowych do sytemu SL 2014 dla ucznia
Icon
Wykaz zajęć, liczby grup i szkoleń przewidzianych w projekcie
Icon
Formularz Zgłoszenia - Nauczyciele
Icon
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Icon
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Icon
Formularz Zgłoszenia
Icon
Regulamin uczestnictwa w projekcie

  Harmonogramy zajęć

  Icon
  Harmonogram zajęć M. Maziarski
  Icon
  Harmonogram zajęć M. Świerczek
  Icon
  Harmonogram zajęć M. Jargut
  Icon
  Harmonogram zajęć J. Jagodzińska
  Icon
  Harmonogram zajęć A. Stępień
   Share This