(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl

O nas

Zespół Szkół tworzą: Szkoła Podstawowa nr 16 i Gimnazjum nr 10

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne gdzie mają możliwość kształcić się uczniowie z dysfunkcjami.
 3. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne gdzie mają możliwość kształcić się uczniowie z dysfunkcjami.
 4. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne i przedmiotowe.
 5. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, pielęgniarka.

Organy Szkoły:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Szkoły,
 4. Rada Rodziców,
 5. Samorząd Uczniowski.

Ponadto:

Szkoła organizuje kształcenie i wychowanie w oddziałach integracyjnych:

 • liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów z dysfunkcjami,
 • w przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale obniża sie o 2 uczniów,
 • w szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających (pedagogów specjalnych).

Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia:

 • rodzice znają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole,
 • znają regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania.

Szkoła organizuje następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci, pedagogiem, pielęgniarką, dyrektorem i wicedyrektorem,
 • zebrania z rodzicami,
 • inne formy współpracy realizowane na wniosek wychowawcy.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie:

 • szkoła przygotowuje uczniów uzdolnionych do konkursów przedmiotowych i innych,
 • umożliwia realizacje indywidualnych programów lub toku nauki,
 • organizuje w miarę możliwości i potrzeb szkoły zespoły zainteresowań w tym przedmiotowych.

Szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej dla uczniów którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
Organizowane są dojazdy do szkoły dla uczniów z dysfunkcjami z terenu miasta. 

Do szkoły przyjmowane są dzieci:

 • z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • na prośbę ich rodziców – zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca decyzją Dyrektora Szkoły.
Do gimnazjum uczęszczają uczniowie od 12 do 16(nie później niż do 18) roku życia.

 

Share This